Logo

Integritetspolicy

De personuppgifter som Sandnet kan komma att behandla i vår kundrelation är namn, personnummer, adress, fastighets­beteckning, telefonnummer, e-post, kundnummer och tjänste­ställenummer samt vilka tjänster som anslutits till respektive kund.

Sandnet tar in adressuppgifter genom fastighetsregister, för att kunna prospektera utbyggnad av stadsnätet och därigenom kunna undersöka vilket intresse det finns för en utbyggnad hos de som bor i ett aktuellt område. Den rättsliga grunden för vår behandling är ett berättigat intresse för att kunna främja och erbjuda bredbands­uppkoppling till kommunens invånare. Vi lämnar då samtidigt information om varifrån vi inhämtat adress­uppgifterna och det särskilda ändamålet med behandlingen till dig. Därefter gallras adressuppgifterna inom 24 månader, varefter endast adresser som anmält intresse för en installation överförs till vårt kundregister, enligt nedan.

Intresseanmälan och avtal med Sandnet

Uppgifterna behandlas för att kunna lämna information, kundundersökningar, erbjuda tjänster, fakturera rätt och hjälpa dig om det blir problem med anslutningen eller om du har några frågor.

Vid en intresseanmälan är den rättsliga grunden ditt lämnade samtycke till behandlingen och vi lagrar dina personuppgifter så länge vi har behov av behandlingen och gallras inom 24 månader. Vid en återtagen intresseanmälan så återtar du samtidigt ditt samtycke till behandlingen, varvid lämnade uppgifter raderas.

När du gjort en beställning och ingått ett avtal med oss är den rättsliga grunden för behandlingen av lämnade personuppgifter själva avtalet med dig som kund, för att vi ska kunna uppfylla våra avtalade förpliktelser på ett bra sätt. Vi lagrar kunduppgifterna så länge du är kund hos oss och så länge någon form av kvarvarande åtagande föreligger. Därefter gallras våra register inom 12 månader, varefter endast fakturaunderlag lagras i enlighet med bokföringslagen samt adress och fastighetsbeteckningen avseende anslutningen till Stadsnätet till följd av bl.a. föreskrifter om driftsäkerhet.

Övriga uppgifter som lämnas till Sandnet

Synpunkter eller andra uppgifter som du lämnar till oss kan komma att dokumenteras så att vi kan göra våra tjänster bättre och upprätthålla våra högt ställda krav på kundnöjdhet. Den rättsliga grunden för att behandla eventuella personuppgifter som du lämnar till oss är antingen avtalet med dig som kund eller ett berättigat intresse för att vi ska kunna utveckla våra tjänster. Genom att lämna övriga uppgifter till oss som egentligen inte berör vår kundrelation till dig, vilar den rättsliga grunden på ett samtycke som ett lämnade av uppgifterna innebär. Vi lagrar uppgifterna antingen så länge du är kund hos oss och vårt behov finns för att ha dokumenterade synpunkter för utvecklingen av våra tjänster. Därefter gallras våra register inom 12 månader på identifierbara personuppgifter eller om du dessförinnan återkallat samtycket till behandlingen.

Överlämnande av personuppgifter utanför Sandnet

SANDNET lämnar generellt inte ut några personuppgifter till tredje part. Vid en beställning eller vid efteranslutningar kommer adress och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, exempelvis för informationsutskick, grävning och schaktning samt installationsarbeten i din fastighet. Vidare så kommer enbart dina val kring tjänster som väljs på vår hemsida/portal att överlämnas till dina valda Tjänsteleverantörer. Information om deras aktuella personuppgiftshantering lämnas då av respektive leverantör.

Enligt lag har domstolar och andra brottsbekämpande myndigheter rätt att begära ut uppgifter, i samband med utredning av brott. För att uppfylla dessa lagstiftade krav lagras exempelvis IP-adressens fysiska adresskoppling vid tidpunkten för internetanvändandet i 12 månader, varefter de gallras.

Någon överföring av uppgifter till tredje land sker inte av SANDNET, och om det i något enstaka fall skulle bli aktuellt i framtiden säkerställer SANDNET att gällande svensk lagstiftning efterföljs.

Rättigheter

Utdrag, rättelse och komplettering

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag genom att till oss ange vilken information om personuppgiftsbehandlingen du vill ta del av. Du har även rätt att få ta del av dina uppgifter genom dataportabilitet för att kunna använda dem hos exempelvis en annan leverantör.

Du har rätt att begära rättelse av en uppgift som vi behandlar. Vidare har du rätt att komplettera en relevant uppgift som saknas. Om uppgiften lämnats ut till någon annan kommer även en underrättelse om din komplettering att lämnas till dem.

Radering, invändning och begränsning

Du har rätt att få uppgifter om dig raderade om uppgifterna inte längre behövs eller om du återkallar ett samtycke som behandlingen grundar sig på, samt om du har en berättigad invändning mot att vi behandlar dina uppgifter för de ändamål vi angivit för behandlingen. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, exempelvis under tiden vi undersöker en invändning mot vår behandling. Om uppgiften lämnats ut till någon annan kommer även underrättelse om begäran avseende raderingen eller begränsningen lämnas till dem.

Utövandet av dina rättigheter och klagomål

Vid utövandet av dina rättigheter eller klagomål kan du vända dig till oss. Utdrag sänds därefter till dig inom en månad från att din begäran inkommit. Du kan även vända dig direkt till vårt dataskyddsombud.

Sandviken Energi AB
Box 91
811 21 Sandviken

026-24 16 00
info@sandvikenenergi.se

www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@sandviken.se
Telefon: 026 - 24 00 00

Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-post datainspektionen@datainspektionen.se

Senast uppdaterat